Türkiye ve Fransa’da Neo-Libaral Dönemde Mülki İdare Pdf İndir

Türkiye ve Fransa’da Neo-Libaral Dönemde Mülki İdare
Mülki idare nedir, ne işe yarar, ömrünü tamamladı mı?
Kapsayıcı valilikten sınırlı valiliğe geçiş ne demek?
Refah devletinin krizi ve Yeni Sağ politikalar ile mülki idarenin dönüşümünün ilişkisi ne?
Bütünşehir Modelinin mülki idareye etkileri neler?
Uluslararası kuruluşlar ve AB Uyum Süreci mülki idarenin dönüşümünü nasıl etkiledi?
Mülki idareyi tarihsel bakış açısıyla ve karşılaştırmalı yöntem kullanarak incelemeyi hedefleyen bu kitabın temel amacı, yerel yönetimlerde meydana gelen yapısal ve işlevsel dönüşümün mülki idarenin işlevsel dönüşümüne etkilerinin akademik araç ve amaçlarla kapsamlı biçimde analizidir.Son dönemde devletin iktidar ve toprak üzerinde hakimiyet kurma biçiminde tercihi Yeni Sağ politikalar ve siyasi öncelikler nedeniyle mülki idare üzerinden değil, yerel yönetimler üzerin­den iş görme biçiminde değişmiştir. Devletin yetki kullanma ve iş görme biçimine ilişkin araç ve yöntemlerinde meydana gelen değişiklik mülki idarenin işlevsel dönüşümüne neden olmuştur. İşlevsel dönüşümü, dönemsel gelişmelere uygun olarak yapılan bölümlendirme çerçevesinde, hangi noktalarda çözülme getirdiği, hangi noktaların gerçekten dönüştüğüne dair her türlü sonuçlarıyla birlikte ortaya koyan bu kitap uygulama ve teoriyi birlikte ele almaktadır.

Türkiyede Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm Pdf İndir

Türkiyede Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm
DÂHİLİYE NEZARETİNDEN DÂHİLİYE VEKÂLETİNE GEÇİŞ (1920-1923)
Başa, Ş. (2016) Kurumsallaşma BağlamındaDâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923), Ankara: TİAV Yayınları.
 
Bu kitabın konusu, devlet ve toplum yapılanması içerisinde önemli bir yeri olan İçişleri Bakanlığı’nın kurum tarihidir. Çalışmada ağırlıklı olarak, Osmanlı Dönemi Dâhiliye Nezaretinden Milli Mücadele Dönemi Dâhiliye Vekâletine geçişin yaşandığı dönem (1920-1923) incelenmiştir. Geçiş dönemi koşulları ile Osmanlı Devleti’nden miras kalan teşkilat yapısının anlaşılabilmesi açısından, Dâhiliye Nezareti Dönemi (1836-1922) de Çalışma Kapsamına alınarak özetlenmiştir. Kitapta esas olarak, Bakanlığın merkez teşkilatı ve bununla bağlantılı konular (dâhiliye memurları, bütçeler, vekiller, politikalar ve icraat) incelenmekle birlikte; konuyla yakın ilişkisinden dolayı mülki ve mahalli idareler ile kolluk birimlerine ilişkin gelişmeler üzerinde durulmuştur.

Köydes Projesinde Mülki İdare Amirleri (Ciltli) Pdf İndir

Köydes Projesinde Mülki İdare Amirleri (Ciltli)
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün istemi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının işbirliği ve koordinasyonunda 2005 yılı Mayıs ayında uygulanmaya başlanmıştır. KÖYDES Projesi ile 2005 yılına kadar, çeşitli nedenlerden dolayı sağlıklı ve düzenli içme suyuna ve yola kavuşturulamamış veya yol standartları yükseltilememiş kırsal alan yerleşkeleri olan köylerin sorunlarının il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri (KHGB) aracılığıyla, vali ve kaymakamların öncülüğünde mahalli imkânların etkin bir şekilde kullanılarak kısa sürede çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır.