114 Kod Hz. Peygamberin Duygu, Düşünce, Davranış, Konuşma Atlası (Ciltli) Pdf İndir

114 Kod Hz. Peygamberin Duygu, Düşünce, Davranış, Konuşma Atlası (Ciltli)
 
Hz. Peygamberin tebliğini ilkeleri, kapsamı ve muhtevası itibariyle, bir Allah inancı temelinde, işlenen her fiilin muhasebesinin yapılacağı hesap günü ve ahiret inancı duyarlılığıyla dinamizm kazanan düşünce ve inanç ekseninde, iyilik, doğruluk, dürüstlük, sabır, barış, zulme karşı tavır, suçun şahsiliği, insanın saygınlığı, yaşama hakkı, inanç hürriyeti, inanlarıyla var olma mücadelesini yücelten ahlaki erdemlerle çerçevelenmiş evrensel, açık, askeri müşterekleri olan, kültür birliği, ortak tarihi zemine dayalı, her halükarda müsamaha ve hoşgörüye, barışa dayanan, adaleti ön planda tutan; üslubu itibariyle de insanı erdemleri esas alan kaliteli, sürekli, kararlı, aynı zamanda zorlu ve meşakkatli bir çabayı gerektiren, erdem mücadelesi ve değerler manzumesi ide. Bu değerlerin korunması, geliştirilip yaşatılması da, aksiyon ve mücadelenin özünü ve haklı referansını teşkil etmektedir.

Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı (2 Cilt) Pdf İndir

Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı (2 Cilt)
“İslâm nimeti her devirde insana ancak iki kaynaktan gelmiştir. Birincisi, Allah’ın kelâmı, ikincisi Allah’ın peygamberleri (Allah’ın selâmı onların üzerine olsun). O peygamberler ki Allah-ü Tealâ tarafından sadece kelâmını yaymak, buyruklarını duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda, Kur’an’ın belirlediği amaçları varılabilmesi için, fertler ile toplumu denetlemeye, insan hayatının eksikliklerini düzeltmeye de memurdurlar.
Hem Kur’an-ı Kerim, hem Hz. Muhammed (s.a.v.)in vazifesi aynı olup, aynı amacı taşımaktadırlar. Onları gerçek anlamda kavramamız, ancak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu takdirde, Kur’an-ı Kerim yalnız sözler yığını ve siret-i mübarek de sadece bir hayat hikâyesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. Siz, sözlük, kitap, belge, ilmî çalışma ve araştırmalar ile bir yığın tefsir kitapları yazabilirsiniz. Tarihi araştırmadaki ustalığınızla da Hazreti Peygamberin şahsiyeti ve asr-ı saadet ile ilgili belki de en doğru ve en geniş bilgileri toplayabilirsiniz. Fakat, dinin ruhuna ve özüne varamazsınız. Çünkü bu iş yalnız sözler ve olaylarla bitmiyor, asıl varılmak istenen o amaç ve hedeftir ki, uğruna Kur’an-ı Kerim indirilmiş ve Muhammed Mustafa (s.a.v.) örnek olarak bize gönderilmiştir. Bu amaç ne kadar iyi anlaşılırsa, Kur’an ve siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar yanlış anlaşılırsa, ikisi hakkındaki bilgimiz de o derece yanlış ve eksik olacaktır.” Mevdudi

Siret-i Nebi Evcezu’s-Siyer Li Hayri’l-Beşer Pdf İndir

Siret-i Nebi Evcezu’s-Siyer Li Hayri’l-Beşer
Siyer sadece bir insanın hayatını değil, insanlığın nasıl hayat bulduğunu ve bulacağını anlatır. Dolayısıyla siyere göre şekillenmemiş bir hayat, ızdıraba mahkûmdur. Allah’a [celle celâluhu] itaat O’nu sevmekten, O’nu sevmek Resûlullah’a [sallallâhu aleyhi ve sellem] itaatten, Resûlullah’a itaat onu sevmekten, onu sevmek de onu tanımaktan geçer. Elinizdeki bu kitap işte bu ilk adımı atmaya yardımcı olur. Erken dönemin en büyük dilcisi sayılan İbn Fâris (v. 395/1004) tarafından kaleme alınan bu eser, Resûlullah’ın [sallallâhu aleyhi ve sellem] mübarek siyerini anlatan en kısa ve özlü eserlerden biridir.

Kur’an’a Psikoloji ile Bakmak & Hz. Yusuf ve Hz. Musa Kıssaları Örneği Pdf İndir

Kur’an’a Psikoloji ile Bakmak & Hz. Yusuf ve Hz. Musa Kıssaları Örneği
Bu çalışmada, Kur’an kıssalarına psikoloji perspektifinden bakmanın, aksi duruma nisbetle daha fazla fayda ve avantaj devşireceği iddiası ekseninde, Hz. Yusuf ve Hz. Musa kıssalarına yoğunlaşılmaktadır. Çalışma bir yandan kendi iddiası ekseninde bir kanıtlama ameliyesi sergilerken, bir yandan da giderek artan bir iştiyakla olgunluk kazanmış Psikolojik Kur’an Tefsiri teşebbüsüne bir ön-örnek sağlama amacındadır.

99 Soruda Hz. Muhammed Pdf İndir

99 Soruda Hz. Muhammed
Son Peygamber Hz. Muhammed, döneminde ilkelliği alabildiğince yaşayan bir toplumu, asırlar boyunca örnek alınacak bir hale dönüştürmüş, mesajı ile tüm insanlığa rahmet olarak gönderilmiş, kendisine iman etmişler için “Âlemlere Rahmet”, müstesna bir kişiliktir. O’nun hayatı, mesajı, etrafı ile ilişkileri, tebliği, tebliğinin sonuçları, yaşadığı dönem coğrafyası, bulunduğu bölgenin dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkileri… gibi konular, asırlar boyunca insanların en çok merak ettiği konuların başında gelir. O’nun hakkında yazılan eserlerin sayısı belirsizdir. Şaban Özkavukcu’nun bu eseri, son peygamber Hz. Muhammed hakkında en çok merak edilen hususları, soru ve cevap şeklinde tasnife tâbi tutularak kaleme alınmıştır. Bu yapılırken, üzerinde en çok ittifak edilen ve sahihliğine itibar edilen kaynaklar esas alınmış, bunun yanında tartışmalı kimi olaylara ilişkin de okuru bilgilendirici açıklamalara yer verilmiştir.