Kürtler (2 Cilt Takım) Pdf İndir

Kürtler (2 Cilt Takım)
Farklı ülkelerden 37 akademisyenin Prof. Dr. Adnan Demircan’ın editörlüğünde, olabildiğince objektif bir yaklaşımla ele aldığı ?Kürtler: Tarih, Toplum, Din’ adlı çalışmanın bu sahada önemli bir boşluğu dolduracağına ve bir sonraki çalışmalar için ufuk açıcı ve yönlendirici olacağına inanıyoruz. Bu çalışmanın 1. cildinde Kürt tarihi geniş ve doyurucu bir şekilde işlenmektedir. 2. ciltte ise toplum başlığı altında Kürtlerde aşiretten toprak ağalığına; hukuk anlayışından kan davasına; kadının konumundan dini hayata; dengbêjlik geleneğinden medreseye ve daha nice konular işlenmektedir. Din başlığı altında ise Kürtlerde İslam öncesi inançlar, Kürtlerin İslâm’a girişi, Kürtlerde Ehl-i Sünnet anlayışının gelişim süreci, Şiîlik ve Kürtler, Yezidilik, Kürtler ve Alevîlik, Kürtlerde tasavvuf ve daha nice konular işlenmektedir. Hiçbir beşeri ürünün kusursuz olmayacağı inancı ile bu çalışmayı siz değerli okuyucuya sunarken, Allah’tan başarı diliyor ve yapıcı eleştirilerin esirgenmemesini bekliyoruz.

Türkçülüğün Esasları Pdf İndir

Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Esasları, 1923’te yayımlanmıştır. Osmanlı dağılmış, adı “Türkiye” olan yeni bir devlet doğmuştur ki, bu topraklarda hangi etnisiteye dâhil olursa olsun herkes “Türk” kabul edilmiştir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’yla Yeni Türkiye’nin fikrî çerçevesini çizmiştir.
Eser, birçok defa yeni yazıya aktarılmıştır. Ancak, imlada farklı yol takip edilmiştir. Gökalp’ın kelimelerini değiştirmeden mümkün olduğu kadar okumayı kolaylaştırıcı yol tercih edilmiştir.
Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda dilde sadeleştirme ve tasfiye üzerinde durur; “aşırı” tasfiyeci olarak Raif Mehmet Fuat’ı gösterir. Raif Mehmet Fuat (Köseraif)’ın Türk Yurdu’nda çıkan “Türk Dilini Sadeleştirmek Meselesi” başlıklı makalesini, kıyas imkânı sağlamak için, kitabın sonuna koyduk.
Gökalp’ın Yeni Türkiye için tekliflerini bir bütün olarak elinizdeki Türkçülüğün Esasları’nda okuyacaksınız.

Ömrümün Bereketi-1 Pdf İndir

Ömrümün Bereketi-1
Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli  sanatlarda ülkemizde ve uluslar arası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman bu kitabında 1963-2009 
yıllları arasında çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makālelerini bir araya getiriyor.  Gönül dünyâsında iz bırakmış sanatkârlar,  mâneviyat dünyâmızın bilinmeyen sîmâları,  Osmanlı kültürünü meydana getirenler  ve günümüze taşıyan ender şahsiyetler, hâtıralarıyla hayâtımıza ışık tutan rehber insanlar, levhalardan sızan hakîkatler eşliğinde bereketli bir ömre mihmandarlık ediyor. 

Antropoloji ve Klasikler Pdf İndir

Antropoloji ve Klasikler
Antropoloji ve Beşeri Bilimler – sözlü gerekçelerle bunlardan birinin birlikte ortaya çıkabileceğini var sayabiliriz; oysa pratikte insan kültürünün ilgi alanını aralarında bölerler. İnsan kültürü, türleri aslında ikiye indirgenebilir, daha basit ve daha karmaşıktır, ya da söyleyeceğimiz gibi (kendi başarılarımıza değer verirsek, kesinlikle şüphem yok), daha düşük ve daha yüksektir. Yerleşmiş bir gelenekle Antropoloji, yalnızca daha basit veya daha düşük türden bir kültürle meşgul olur. Öte yandan Beşerî Bilimler (her olayda bizim için Yunanistan ve Roma edebiyatlarında ana kaynaklara sahip olan insancıllaştırıcı çalışmalar) toplumun yüksek yapısının en temel ve karakteristik olanlarına odaklanmıştır.
 
Öyleyse geçiş fenomenleri nelerdir? Tampon bölge kasıtlı olarak mı gelişmemiş bırakıldı, hakikaten barbarizmin ortakları medeniyetin dostlarına düşman olmasın diye mi sahipsiz toprağı oluşturmak için acı çekiyorlar? Açıkçası bilim uğruna, barışçı bir anlayışa müsamaha gösterilmeli, yalnızca bu da değil, hemen şimdi iki taraftan da teşvik edilmeli. Antropoloji ileriye yönelik, Beşerî Bilimler ise geriye doğru adım atmalıdır. Ve orada, birbirine karışmasına önderlik edecek, bu yüzden de çıkarlar çatışmasına neden olabilecek (önyargının nedeni olarak kabul edilmediği sürece) en ufak bir neden yoktur.

Tutankamon & En Ünlü Mısır Firavunu Pdf İndir

Tutankamon & En Ünlü Mısır Firavunu
Mezarı 1922 yılında bulunana kadar, Eski Mısır Yeni Krallığı’nın en az tanınan firavunu, 18. Hanedanlığın 12. Firavunu olan Tutankamon’du. Hemen ardından tahta geçenler 3000 yılı aşkın bir süre Tutankamon adını tarihten silmek için çabaladılar ve haniyse başarılı oldular. İronik bir şekilde, tam da bu yüzden sonraki firavunların mezarları yağmalandığı halde Tutankamon’un mezarı neredeyse hiç dokunulmamış şekilde bulundu. Öyle görünüyor ki ölümünden kısa bir süre sonra Tutankamon unutuldu. Mezarı ve içindekiler Howard Carter tarafından ortaya çıkarılana kadar bir başka mezarın inşaat artıklarının altında saklı kaldı.
Keşfe dair haberler tüm dünya medyasında arkeolojik bir keşif için benzeri görülmemiş derecede yer alıp sansasyon yarattı; Tutankamon gizemli dehlizlerden gazetelerin manşetlerine taşınmıştı. Mezarda çoğu altın ve işlemeli yarı değerli taşlardan oluşan muhteşem buluntular bu dönemin firavunlarının sıra dışı zenginliğinin açık bir göstergesiydi. Bunlardan özellikle biri, saf altından cenaze maskesi, sonradan eski dünyanın en çok bilinen objesi oldu. Hala o zamanlara ait en güzel nesne olarak görülür.
En az 3000 yıl önce yaşamış genç bir adamın hayatının her ayrıntısı tam olarak bilinemez… Özellikle de hakkında kesin veriler edinilemeyen konularla uğraşırken, yorumlama ve spekülasyon arasındaki çizgi muğlaklaşabilir. Önümüzdeki sayfalarda çizginin doğru tarafında durmaya çalıştım.
Tutankamon’un hükümranlığının Mısır tarihinin en büyüleyici ve sıra dışı dönemlerinden biriyle, yani Amarna Dönemi ve sonrası ile çakıştığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda kuzeyde Hittiler, güneyde Nublar gibi dış güçlerin ve krallığa tabi devletlerin bu dönemde Mısır’a meydan okuduğunu görüyoruz. Bu olaylarla birlikte, mezarın içindekileri düşününce umuyorum ki sonuçta hayatının hala muallakta kalan yönleriyle birlikte Tutankamon hakkında elimizde olan bilgilerin dengeli bir dökümü ortaya çıkacak.

Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm Pdf İndir

Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm
Arkeolog Sergen Çirkin’in hazırladığı bu kitap, Neolitik Çağ’dan Ortaçağ’a uzanan Güney Sibirya kültürlerini ve inançlarını kronolojik bir sırayla ele alıyor. Özellikle Şamanizm ve atalar kültü gibi inançları, arkeolojik bulgular ve yerel halka dair et­nografik veriler eşliğinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.
 
Sibirya’da zaman farklı işler; akıp giden yüzyılların orada pek de önemi yoktur. Bu büyük kara parçasında toprak gibi, su gibi, zaman da adeta donmuştur. Süregelen yoğun “kültürel devamlılık” içinde çağların ayrımına varmak, tarihin akışını izle­mek son derece güçtür. Ağır aksak işleyen bu tanrısal zamanı aydınlatacak ve onu yeniden okunur hale getirecek kilit sözcük ise ŞAMANİZM’dir.
 
Şamanizm; tarih öncesinden modern çağlara uzanan bir inanç sistemi, Ural-Altay halklarının bir anlamda ortak bilinçaltıdır. Bu bilinçaltı o denli güçlüdür ki ona dair izler bugün hâlâ yaşamlarımızın bir parçası olmayı ısrarla sürdürüyor.

Seleucia – X 2020 Pdf İndir

Seleucia – X 2020
Artemis Tapınağı ve Altın Sardes’in Kraliçeleri
Queenly Gifts to Golden Sardis and the Temple of Artemis Fikret K. Yegül
9
İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Kilya Figürini
A Group of Kilia Figurines from the Archaeological Museum of İzmir Barış Gür-Ayşe Füruzan Caman
35
Silifke Müzesi Örnekleri Bağlamında Roma Dünyasında Cam Çubukların İşlevleri Konusunda Görüş ve Öneriler Suggestions and Views About The Functions of Glass Rods in The Light of Two Examples from The Museum of Silifke Emel Erten
57
Niğde, Ulukışla’da Lulua (Lülüve) Kalesi  The Lulua(Lülüve) Castle in Ulukışla, Niğde Lale Yılmaz-Halil Sözlü
75
Kurul Kalesi Pişmiş Toprak Kandilleri Terracotta Oil Lamps from Kurul Fortress Leyla Yorulmaz
97
 
 
Elazığ Müzesi’nden Bir Grup Urartu Mühürü
A Group of Urartian Seals from the Elazığ Museum Pınar Pınarcık-Bilcan Gökce
127
Phokaia’nın hellenistik ve Roma Dönemi Mezarları ile Ölü Gömme Gelenekleri Bruial Customs and Tombs in Hellenistic and Roman Period Tombs of Phocaea Sabri Arıcı
155
Mersin Müzesi’nden Hellenistik Dönem’e Ait Bir Mezar Steli A Grave Stele at the Hellenistic Period from Mersin Museum Ulus Tepebaş-Handegül Canlı
185
Olba’dan Roma Erken İmparatorluk Dönemi Üfleme Cam Buluntuları Early Imperial Blown-Glass Finds from Olba
Emel Erten-Emine Akkuş Koçak 201
Pontos Bölgesi Basamaklı Tünellerinin Köken ve İşlevleri Üzerine Bazı Öneriler
Some Suggestions on Origins and Functions of the Stepped Tunnels in Pontos Region
1. Yücel Şenyurt-Ahmet Emirhan Bulut 227
Bingöl Şerevdin Yaylası’nın Kaya Üstü Resimleri ve Kaya Altı Yerleşiminin Değerlendirilmesi The Evaluation of On-Rock Pictures and Under-Rock Settings of Bingöl Şerevdin Plateau Sırrı Tiryaki
251
Anemurium Nekropol Kilisesi Heraclius Definesi
A Heraclius Hoard in Anemurium Necropolis Church Kasım Oyarçin- Mehmet Tekocak
269
Kurul Kalesi Kazılarında Ele Geçen Kalıp Yapımı Kabartmalı Kaseler The Moldmade Relief Bowls found in Kurul Fortness
1. Yücel Şenyurt-Leyla Korkmaz 297
Miles’tan (İonia) Koç Başı Saplı Bir Patera
A Terracotta Handled Patera with Ram Head from Miletus(Inoia) Reyhan Şahin
329
Tarsus Müzesi’nden İki Triglif-Metop Frizi
Two Trygliph-Metope Friezes from the Tarsus Museum Gamze Evgen
355
Olba Manastırı Kazıları Üzerine Değerlendirmeler
Some Observations on The Excavation in The Monastery of Olba Murat Özyıldırım
375
Kitap Tanıtımı Book Riview
Roman Architecture and Urbanism-From the Origins to Late Antiwuity Emel Erten
389
Antik Dönemden Osmanlı Dönemine Smyrna/İzöir Kemik Objeleri Halil Özkan 395

Kur’an’da Hayır ve Şer Pdf İndir

Kur’an’da Hayır ve Şer
‘Hayır’ ve ‘şer’, insan hayatının merkezinde yer alan iki kavramdır. İnsan ömrü boyunca kendisine fayda sağlayacak ve lezzet verecek olan hayırlara sahip olmaya, ona zarar ve acı verecek şerleri kendisinden uzak tutmaya çalışır. Peki hayır ve şerrin kaynağı nedir? Hayır ve şerrin varlığı insanlar için ne ifade etmelidir? Hayır, arzulanan ve rağbet edilen, şer de istenmeyen ve kaçınılan şey ise insanların istedikleri ve kaçındıkları şeyler neden birbiriyle çatışma içindedir. İnsanlar kendileri için hayırlı ve şerli olanı tayin ederken hangi kriterleri esas alırlar? İnsanın hayır ve şer algısı hakikat ile örtüşmekte midir? Hayır ve şer karşısında insan tutumu nasıl olmalıdır?… Bu ve benzeri soruların cevabını arama sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu çalışmanın gayesi, hayat rehberi olarak gönderilen Kur’an-ı Kerîm’in hayır ve şer hakkında insanlara nasıl bir mesaj verdiğini bir nebze de olsa ortaya koyabilmektir.

Muş Yöresine Ait Geleneksel Oyunlar Pdf İndir

Muş Yöresine Ait Geleneksel Oyunlar
Teknoloji, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirmiştir. Eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da tabletlerle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan çocuklar görüyoruz. Eğitimciler eskiden sokakta oynanan ve artık “geleneksel” olarak tanımlanan oyunların, çocukların eğitimi ve kişiliği üzerindeki olumlu etkilerini sürekli anlatıyor. Aileler de çocuklarının sokakta oynayabileceği oyunları araştırıyor. Bu nedenle, bu kitap kapsamında hem eğitimciler hem de aileler için unutulan geleneksel oyunları derledik.
Muş ilinin birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve birçok kültürü içinde barındırması günümüze kadar gelen süreçte insanların bağlılıklarını artırmış ve bir arada huzurlu bir şekilde yaşama fırsatı sağlamıştır. Muş Yöresine Ait Geleneksel Oyunlar kitabını hazırlama fikri bölgenin kültürel değerlerinin zenginliğinin bilinmesi, fakat teknolojik gelişimler, ekonomik imkânlar ve refah seviyesinin yükselmesi ile geçmişte sahip olunan kültürün bir nebze de olsa unutulduğunun görülmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu kitapta Muş ilinde oynanan geleneksel oyunlar derlenerek siz değerli okuyuculara sunulmuştur.