Hadis İlminin Oluşumunda Kelami Düşüncenin Etkisi Pdf İndir

Hadis İlminin Oluşumunda Kelami Düşüncenin Etkisi
Hadis alanının doğuş ve gelişim tarihini, kısacası oluşumunu tamamladığı süreci kavramak, ortaya çıkan yapı ve kaidelerin arka planında bulunan düşünsel boyutu fark etmeyi gerekli kılar. Düşünsel boyutu keşfetmek için ise aynı süreçte ortaya çıkan ve hadisçileri cevap üretme durumunda bırakan fikrî/siyasî tartışmaları ve bilgi alanları arasındaki etkileşimleri takip etmek en isabetli yol olarak görünmektedir. Bununla birlikte her bir dönemin ve o dönemde ortaya çıkmış her bir ürünün kesin çizgilerle ayrılmış ve tamamlanmış tek tip süreçlere tabi olduğunu düşünmek yerine, farklı tavırlara sahip kişileri ve hatta tek kişinin hayatının farklı dönemlerinde farklı tavırlar geliştirmiş olabileceğini, diğer taraftan kişisel fikirler ile zorunluluklar arasında bir takım dengelerin gözetilmiş olma ihtimalini dikkate almak gerekmektedir. Bahsettiğimiz husus, kelamî düşüncenin hadis ilmine etkisini canlı bir süreç dâhilinde takip etmenin gerekliliğine işaret etmektedir. Zira bu canlı ilişkiler göz ardı edildiğinde, belli dönemlerde görülen muhtevaları esas alan yaklaşımların zaman zaman çıkmaza girmesi kaçınılmazdır.
Çalışmamızın hedefi, hadisin bir ilim haline gelişinde kelamî düşüncenin doğrudan ya da dolaylı etkisini göstermektir. Kitabın başlığında “kelamî” tabiri, itikadî tutumları da içine alacak genişlikte kullanılmıştır. “Düşünce” tabirini ise, çok daha geniş tutum, duruş ve yaklaşımlara işaret etmek maksadıyla benimsemiş bulunuyoruz. Kelamî düşünce ile kastettiğimiz, özellikle Mutezile ile ortaya çıkan kelamî tutum ve tercihlerle sınırlı olmayıp en genel anlamda, mevcut bir konumu, fikri vb. savunmak için geliştirilen konuşma ya da yazma formu anlamındaki tutumdur. Aynı zamanda teolojik ve ideolojik prensipleri esas alarak tikel yaklaşımlar ortaya koymaktır. Buna göre kelamî düşüncenin etkisi, akaid esaslarını aklî yöntemle savunmayı da içerecek biçimde, bahsedilen tercihlerin doğrudan ve dolaylı neticeleri ile farklı yapılara yansımalarını topluca ifade etmektedir.

Sünnet Bid’at Tartışmalarının Mahiyeti ve Değerlendirilmesi Pdf İndir

Sünnet Bid’at Tartışmalarının Mahiyeti ve Değerlendirilmesi
Sünnet ve bid‘at kavramlarının mahiyetlerini ve kapsam alanlarını tespit etmek, geçmişte olduğu gibi bugünde önemini korumaktadır. Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in sünnetinde bu kavramların muhteva ve sınırlarını net bir şekilde gösteren tanımlar olmadığı için tarih boyunca konuyla ilgili tartışmalar ve farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Araştırmalara göre Şâfiî gibi bazı âlimler, sünnetin kapsamını daralttıkları için bid‘atın alanı onlara göre zorunlu olarak genişlemiştir. Ancak bu durumda tüm sünnetler övülmekle beraber bütün bid‘atlar yerilemeyeceği için sünnet-bid‘at zıtlığı tam olarak oluşamamaktadır.
Şâtıbî gibi bazı âlimler ise bid‘atın alanını daraltmakla beraber zıddı olan sünnetin kapsamını yeterince genişletememişlerdir. Zira öncekilerin bid‘at-ı hasene diye ifade ettikleri bazı hususlar için, sünnet kavramı yerine maslahat-ı mürsele gibi başka kavramlar kullanmışlardır.
Bu araştırmada ise her iki grubun tanımlarındaki mezkûr eksiklikler vb. durumlar göz önünde bulundurularak ve sünnet-bid‘at-gelenek üçlüsünün arasını ayıran hassas çizgilere riayet edilerek bu kavramlar için yeni tanımlar yapılmıştır.

Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit’in Hadisçiliği Pdf İndir

Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit’in Hadisçiliği
Asr-ı saadetten günümüze hadis alanında birçok çalışma yapılmış ve her geçen gün bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Hz. Peygamber’in sünnetini, yaşayışını ve uygulamalarını öğrenmek ve örnek almak isteyen Müslümanlar, İslam’ın başlangıcından bugüne, bu alanda kurdukları müesseselerle ve yazdıkları eserlerle çaba sarf etmişlerdir. 

Biz bu çalışmamızda, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yapılmış olan hadis 
çalışmalarını değerlendirmeye çalışacağız. Son dönem hadis çalışmaları çerçevesinde Prof. Dr. Talat 
Koçyiğit ile ilgili değerlendirmeler yaparak bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
 

Makaleler ve Günlük Yazılar Pdf İndir

Makaleler ve Günlük Yazılar
Talat Koçyiğit, gazete ve dergi yazıları, ilmî makale, ansiklopedi maddesi, tercüme, tahkik, sadeleştirme ve telif ettiği çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yetiştirdiği öğrenci ve ilim adamlarının yanı sıra, hadis ıstılahları, hadis usûlü ve hadis tarihi gibi hadis ilminin temeli sayılan konulardaki eserleri; hadis tercümeleri, meâl ve tefsir çalışması, tahkikler ve ders kitapları, imam ve hatipler için örnek hutbe ve vaaz metinleri, gençleri bilinçlendirici piyes tercümesi, radyo ve televizyon konuşmaları, akademik sahada yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlığı ve mahkeme bilirkişiliği gibi geniş bir alanda çalışma yapmıştır. Elinizdeki bu eser, Talat Koçyiğit’in 1961-1992 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladığı günlük yazı ve makalelerini ve daha önce yayımlanmamış yazılarını kapsamaktadır.