İmam Cafer Sadık ve İtikadi Görüşleri Pdf İndir

İmam Cafer Sadık ve İtikadi Görüşleri
İmam Cafer-i Sadık İslam tarihinde önemli bir yeri olmasına rağmen, Ülkemizde ve Sünni dünyada az tanınan ve hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız bir peygamber  torunudur. On iki İmamın altıncısı, Silsile-i Aliyyenin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bakır olup, Baba tarafından Hz. Ali’nin, Anne tarafından Hz. Ebubekir’in neslindendir. İmamı Azam Ebu Hanife’nin de hocasıdır. Emeviler ve Abbasiler gibi İslam tarihinde iki önemli döneme şahitlik etmiştir. Onun hayatını ve İtikad’a dair görüşlerini anlamak adına bu çalışmayı yaptık

Sorularla İtikat, İbadet ve Hukuk Pdf İndir

Sorularla İtikat, İbadet ve Hukuk
İnsanların hem maddi hem de manevi yönleri mevcuttur. Maddi yönlerini, fen bilimleri ele alırken, manevi yönlerini dini/felsefi bilimler incelemektedirler. İnsanlar, yaptıklarından hem bu dünyada hem de ahirette sorumludurlar. Bu nedenle, her iki dünyada da mutluluğa erişebilmeleri için kendi lehlerine ve aleyhlerine olanları bilmeleri gerekmektedir. Bu eser buna katkı sağlamak üzere soru cevap tarzında ele alınmıştır.
 
Kitapta, iman esasları, kader konusu, hukuk metodolojisi, arıtılmış su ile temizlik, namazların cemi, zuhr-u ahir namazının gerekliliği, gübre vb. girdilerin zekata etkisi, haccın zamanı, katılım bankacılığı, sigortanın hukuki boyutu, TOKİ ile yapılan muameleler, yönetim biçimlerinin meşruiyeti gibi klasik ve çağdaş birçok konu ele alınmaktadır. Bu konulara ilgi duyanlar, bu kitaptan istifade edeceklerdir. Öğrenilen bilgiyi kontrol etmek ve okuduğunu anlamaya yönelik 200 soruluk test eklenerek istifade oranı artırılmıştır.

Ramazan Kitabı Pdf İndir

Ramazan Kitabı
14 asırdır tüm İslâm dünyasının heyecanla beklediği, coşkuyla geçirdiği rahmet ve bereket ayı Ramazan, inanan insanların imanlarını tazeledikleri, sadece oruç değil, diğer başka ibadetlerle amel defterlerini güçlendirdikleri, birbirleriyle yardımlaşıp sıkıntıların giderildiği bir bütünleşme ayıdır. Tüm müslümanlar için bu ayın feyiz ve bereketi önemlidir. Ramazan ayı, sadece manevi atmosferi ile değil, rutin ibadetler dışında oruç ve zekât gibi önemli iki ibadetin de mevsimidir. Ülkemizin mümtaz İslâm âlimlerinden Prof. Dr. Hayreddin Karaman, bu hacmi küçük ama içeriği itibariyle büyük kitabında, Ramazan ayının hususiyetlerine, yapılacak ibadetlere, ayın bereketinin tüm seneye yayılmasını temin edecek noktalara… ve daha pek çok konuya ilişkin yazılarının dışında, zihinlerde soru işaretleri olarak beliren nice fıkhî probleme de cevaplar vermekte. Eser bu özellikleriyle Ramazan’ın bereketine bereket katacak nitelikte…
 

Camiu’l-usul fi beyani’l-kavaidi’l Hanefiyye ve’ş-Şafiiyye fî usûli’l-fıkh (2 Cilt) Pdf İndir

Camiu’l-usul fi beyani’l-kavaidi’l Hanefiyye ve’ş-Şafiiyye fî usûli’l-fıkh (2 Cilt)
Vıı. (xııı.) yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden Rükneddin es-Semerkandî’ye (ö. 701/1301) ait eser, İsmet Garibullah Şimşek’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (isam) ikinci klasik dönem projesi kapsamında yayımlandı.
Bu eser, Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin usulünü karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir çalışmadır. Fıkıh usulüne ait konuların tamamına yakın kısmına yer veren bu eserde yazar, konuların tertibinde Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl ve el-Meâlim eserlerindeki tertibini takip etmiş, usulî tercihlerinde Semerkant ulemasının, özellikle de Mâtürîdî’nin görüşlerini dikkate almıştır. Ele aldığı konuların tamamına yakınında Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşlerine mukayeseli bir şekilde yer verilen eserde, zaman zaman diğer mezheplerin ve müçtehit âlimlerin görüşlerine de değinilmektedir.