Kur’an Işığında Hakk’ın Hakimiyeti Pdf İndir

Kur’an Işığında Hakk’ın Hakimiyeti
Son zamanlarda gençliğimiz millî ve manevi değerlerimizden uzaklaşarak çeşitli “izm”lerin peşinden gidiyorsa, materyalist, ateist ve hatta bazen de anarşist oluyorsa, gayriciddi yaşayışa özeniyorsa, anaya, babaya asi oluyorsa, bütün bunların sebebi körü körüne “Batı taklitçiliği”dir.
Kişinin tevhidi imanı gerçekleştirebilmesi için öncelikle hâkimiyet iddiasında bulunan tüm beşeri ideolojileri reddetmesi ve hâkimiyeti yalnız Allah’a tahsis etmesi gerekmektedir.
Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu tatbik edecek insanın içerisine hak, hakikat, iman ve adalet sevgisi girmemişse, netice tersine tecelli eder, adalet yerine adaletsizlik ve sosyal istismar hâkim olur.
Bu nedenle insan, daima her şeyin sahibinin ve idarecisinin Allah olduğu bilinciyle hareket etmeli ve Allah’tan geldiği şekliyle tek hak din olan İslam’a göre yaşamalıdır.

Kürtler (2 Cilt Takım) Pdf İndir

Kürtler (2 Cilt Takım)
Farklı ülkelerden 37 akademisyenin Prof. Dr. Adnan Demircan’ın editörlüğünde, olabildiğince objektif bir yaklaşımla ele aldığı ?Kürtler: Tarih, Toplum, Din’ adlı çalışmanın bu sahada önemli bir boşluğu dolduracağına ve bir sonraki çalışmalar için ufuk açıcı ve yönlendirici olacağına inanıyoruz. Bu çalışmanın 1. cildinde Kürt tarihi geniş ve doyurucu bir şekilde işlenmektedir. 2. ciltte ise toplum başlığı altında Kürtlerde aşiretten toprak ağalığına; hukuk anlayışından kan davasına; kadının konumundan dini hayata; dengbêjlik geleneğinden medreseye ve daha nice konular işlenmektedir. Din başlığı altında ise Kürtlerde İslam öncesi inançlar, Kürtlerin İslâm’a girişi, Kürtlerde Ehl-i Sünnet anlayışının gelişim süreci, Şiîlik ve Kürtler, Yezidilik, Kürtler ve Alevîlik, Kürtlerde tasavvuf ve daha nice konular işlenmektedir. Hiçbir beşeri ürünün kusursuz olmayacağı inancı ile bu çalışmayı siz değerli okuyucuya sunarken, Allah’tan başarı diliyor ve yapıcı eleştirilerin esirgenmemesini bekliyoruz.

İnsanları Neye Davet Ediyoruz? Pdf İndir

İnsanları Neye Davet Ediyoruz?
Bir gazeteci Şehit İmam’a kim olduğunu sorar ve kendisini insanlara anlatmasını ve kişiliğinden bahsetmesini ister. O da şöyle der: Ben, gerçeği arayan bir gezginim. İnsanlar arasında insanlığın anlamını arayan bir insanım. İslâm’ın tertemiz gölgesinde vatanı için saygınlık, özgürlük, istikrar ve güzel bir hayat isteyen bir vatandaşım. Ben, varlığının sırrını anlayan, her şeyden ilgisini kesip yalnız Allah’a yönelen biriyim ve şöyle sesleniyorum: Benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben, Müslümanlardanım. Ben buyum, peki sen kimsin?

Türkçülüğün Esasları Pdf İndir

Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Esasları, 1923’te yayımlanmıştır. Osmanlı dağılmış, adı “Türkiye” olan yeni bir devlet doğmuştur ki, bu topraklarda hangi etnisiteye dâhil olursa olsun herkes “Türk” kabul edilmiştir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’yla Yeni Türkiye’nin fikrî çerçevesini çizmiştir.
Eser, birçok defa yeni yazıya aktarılmıştır. Ancak, imlada farklı yol takip edilmiştir. Gökalp’ın kelimelerini değiştirmeden mümkün olduğu kadar okumayı kolaylaştırıcı yol tercih edilmiştir.
Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda dilde sadeleştirme ve tasfiye üzerinde durur; “aşırı” tasfiyeci olarak Raif Mehmet Fuat’ı gösterir. Raif Mehmet Fuat (Köseraif)’ın Türk Yurdu’nda çıkan “Türk Dilini Sadeleştirmek Meselesi” başlıklı makalesini, kıyas imkânı sağlamak için, kitabın sonuna koyduk.
Gökalp’ın Yeni Türkiye için tekliflerini bir bütün olarak elinizdeki Türkçülüğün Esasları’nda okuyacaksınız.

Zeydi Fıkhının Gelişimi ve Hadi-İlelhak Pdf İndir

Zeydi Fıkhının Gelişimi ve Hadi-İlelhak
Şiî mezhepler içerisinde Ehl-i sünnet’e en yakını Zeydiyye mezhebidir. Bunun başlıca sebepleri arasındaZeydîlerin diğer Şiî fırkaların aksine Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634) ve Hz. Ömer (ö. 23/644) konusundaki görüşleri gelmektedir. Ayrıca Zeydî hukukunun büyük oranda Sünnî mezheplerle benzerlik arz etmesi de önemli bir etkendir. Bununla birlikte Zeydîlerin Hz. Ali’yi (ö. 40/661) sahâbeninen faziletlisi ve imâmete en layık görmelerinin yanı sıra kelâmî konuların pek çoğunda Mu’tezile ile aynı görüşü benimsemelerinden dolayı Sünnîler tarafından eleştirilmişlerdir.
Zeydî fıkhının ilk nüvelerinin–aidiyeti ihtilaflı olmakla birlikte- Zeyd b. Ali’nin(ö. 122/740)el-Mecmû’ adlıeseriyle atıldığı söylense deZeydî fıkhının oluşumu Kâsım b. İbrâhim er-Ressî (ö. 246/860), Ahmed b. İsa (ö. 247/861), Muhammed Mansûr el-Murâdî (ö. 290/913), Yahya b. Hüseyin (ö. 298/911) ve Ebû Muhammed Hasan b. Ali (ö. 304/917)tarafından gerçekleştirilmiştir.Zeydiyye içerisinde bu imamların isimlerine nispetle Kâsımiyye, Hâdeviyye, Nâsıriyye ve Mansûriyyegibi Zeydî fıkıh ekolleri kurulmuştur. Bunlardan Hâdevîyye fıkhı günümüze kadar varlığını sürdüren ve halen müntesipleri bulunan tek Zeydî fıkıh ekolüdür. Diğer fıkıh ekolleri ise zamanla yok olmuştur. Her ne kadar Kâsım er-Ressî’nin fıkıh görüşleri Hâdevî fıkhı içerisinde devam ettirilmişse deKâsım’ın görüşleri artık ona nispet edilen “Kâsımiyye fıkıh ekolü”nün görüşleri olmaktan çıkmış, Hâdevî fıkhı ile kaynaşmıştır.Bundan dolayı Zeydî fıkhının oluşumunda yukarıda isimleri zikredilenimamların gayretleri önemli olmakla birlikte bunlar içerisinde Hâdî-İlelhak lakabıyla bilinen Yahya b. Hüseyin’in ön plana çıktığı görülmektedir.

Tedbirat-ı İlahiyye Pdf İndir

Tedbirat-ı İlahiyye
Osmanlı medeniyeti genelde tasavvufi ve irfani bir hususiyet arzeder. Davud Kayseri, Molla Fenari ve İbn Kemal gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabi ve Mevlana olmuştur. Bu çehrenin ortaya daha belirgin şekilde çıkması için yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça, özellikle İbn Arabi’nin Osmanlı medeniyetindeki tesirleri daha iyi anlaşılacaktır. Et-Tedbiratu’l-İlahiyye, İbn Arabi’nin tefekkür dünyasını tanımamıza elveren bir tasavvuf klasiğidir. Şeyh-i Ekber bu eserinde Aristo’ya nisbet edilen “Sırru’l-esrar” adlı felsefi siyasetnameyi tasavvufi karakteri gerekse kültürel özümlemenin metodu hakkında ilgi çekici bir misal sunmuştur. Eseri A. Avni Konuk Bey’in tercüme ve şerhiyle okuyacaksınız. Merhumun Türkçe’sini aynen muhafaza ederek günümüz harfleriyle yayına hazırlayan Prof.Dr. Mustafa Tahralı butitiz çalışmasıyla tasavvuf literatürüne çok önemli bir katkıda bulunuyor; esere yazdığı giriş, eklediği lügat ve indeks ile metni modern insan için daha da ulaşılabilir kılıyor.

Ömrümün Bereketi-1 Pdf İndir

Ömrümün Bereketi-1
Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli  sanatlarda ülkemizde ve uluslar arası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman bu kitabında 1963-2009 
yıllları arasında çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makālelerini bir araya getiriyor.  Gönül dünyâsında iz bırakmış sanatkârlar,  mâneviyat dünyâmızın bilinmeyen sîmâları,  Osmanlı kültürünü meydana getirenler  ve günümüze taşıyan ender şahsiyetler, hâtıralarıyla hayâtımıza ışık tutan rehber insanlar, levhalardan sızan hakîkatler eşliğinde bereketli bir ömre mihmandarlık ediyor. 

114 Kod Hz. Peygamberin Duygu, Düşünce, Davranış, Konuşma Atlası (Ciltli) Pdf İndir

114 Kod Hz. Peygamberin Duygu, Düşünce, Davranış, Konuşma Atlası (Ciltli)
 
Hz. Peygamberin tebliğini ilkeleri, kapsamı ve muhtevası itibariyle, bir Allah inancı temelinde, işlenen her fiilin muhasebesinin yapılacağı hesap günü ve ahiret inancı duyarlılığıyla dinamizm kazanan düşünce ve inanç ekseninde, iyilik, doğruluk, dürüstlük, sabır, barış, zulme karşı tavır, suçun şahsiliği, insanın saygınlığı, yaşama hakkı, inanç hürriyeti, inanlarıyla var olma mücadelesini yücelten ahlaki erdemlerle çerçevelenmiş evrensel, açık, askeri müşterekleri olan, kültür birliği, ortak tarihi zemine dayalı, her halükarda müsamaha ve hoşgörüye, barışa dayanan, adaleti ön planda tutan; üslubu itibariyle de insanı erdemleri esas alan kaliteli, sürekli, kararlı, aynı zamanda zorlu ve meşakkatli bir çabayı gerektiren, erdem mücadelesi ve değerler manzumesi ide. Bu değerlerin korunması, geliştirilip yaşatılması da, aksiyon ve mücadelenin özünü ve haklı referansını teşkil etmektedir.

Antropoloji ve Klasikler Pdf İndir

Antropoloji ve Klasikler
Antropoloji ve Beşeri Bilimler – sözlü gerekçelerle bunlardan birinin birlikte ortaya çıkabileceğini var sayabiliriz; oysa pratikte insan kültürünün ilgi alanını aralarında bölerler. İnsan kültürü, türleri aslında ikiye indirgenebilir, daha basit ve daha karmaşıktır, ya da söyleyeceğimiz gibi (kendi başarılarımıza değer verirsek, kesinlikle şüphem yok), daha düşük ve daha yüksektir. Yerleşmiş bir gelenekle Antropoloji, yalnızca daha basit veya daha düşük türden bir kültürle meşgul olur. Öte yandan Beşerî Bilimler (her olayda bizim için Yunanistan ve Roma edebiyatlarında ana kaynaklara sahip olan insancıllaştırıcı çalışmalar) toplumun yüksek yapısının en temel ve karakteristik olanlarına odaklanmıştır.
 
Öyleyse geçiş fenomenleri nelerdir? Tampon bölge kasıtlı olarak mı gelişmemiş bırakıldı, hakikaten barbarizmin ortakları medeniyetin dostlarına düşman olmasın diye mi sahipsiz toprağı oluşturmak için acı çekiyorlar? Açıkçası bilim uğruna, barışçı bir anlayışa müsamaha gösterilmeli, yalnızca bu da değil, hemen şimdi iki taraftan da teşvik edilmeli. Antropoloji ileriye yönelik, Beşerî Bilimler ise geriye doğru adım atmalıdır. Ve orada, birbirine karışmasına önderlik edecek, bu yüzden de çıkarlar çatışmasına neden olabilecek (önyargının nedeni olarak kabul edilmediği sürece) en ufak bir neden yoktur.

Hasret Pdf İndir

Hasret
Kimler hasret gitmedi ki cananına?
Hasreti, yüreğinde kor olanlara sor.
Hasreti, Geylanî’ye, Mevlânâ’ya ve Bediüzzaman’a sor.
Hasreti, cennetten ayrılan Hz. Âdem’e sor.
Hasreti, oğlunu tufana kurban veren Hz. Nuh’a sor.
Hasreti, Hz. Yusuf için yanıp tutuşan Hz. Yakub’a sor.
Ve hasreti, Resulünü Medine’ye gönderen Mekke’ye sor.

Hasret, ete kemiğe duyulan bir sevda değilmiş meğer…
Hasret, ebedî vuslat için çırpınan yüreklerin duasıymış.

Bu kitap; Hasret ve Hikmet’in; iffetle, aşkla ve sadakatle yoğrulmuş, yürekleri yakan yaşanmış hikayesidir.
Hasret çekenlere…