Örnek Uygulamalarla Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Pdf İndir

Örnek Uygulamalarla Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
-Gümrük Vergilerine İlişkin Temel Bilgiler
-Gümrük Vergisinin Teknik Yapısı: Gümrük Vergisinin Konusu, Yükümlülüğü,        Kıymeti, Gümrük Vergisinde Muafiyet ve İstisna, Gümrük Vergisinin Tarifesi ve Oranı, Gümrük Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
-Gümrük Cezaları -Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Yollarla Çözümü
-Gümrük Vergilerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü
-Yargı Kararlarına Karşı Kanun Yolları
-Gümrük Uyuşmazlıklarına İlişkin Örnek Uygulamalar

Vergi Tekniği ve Mütalaat (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu) Pdf İndir

Vergi Tekniği ve Mütalaat (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu)
Hukuk üzerine çalışan herkesin sorması gereken sorular vardır: “… dayanağı nedir?, … mevzuatın neresinde yer almaktadır?, … hangi amaçla bu şekilde vazedilmiştir?” Bu sorular sorulmadan ve cevapları bulunmadan hukuki bir olay hakkında -özellikle kat’i kurallara bağlı vergi hukukunda- mülahazada bulunmak ve karar vermek mümkün değildir. Kitap sistematiği ve çıkış noktası da bu tetkikat üzerine bina edilmiştir.
Kanun lafzı ve ruhunun şerh edilmesi için gereken sorulara yer verilmiştir. Cevapların verilmesinde de, asli unsur mevzuat dayanakları olduğundan vergi tekniği vasıtasıyla sadece mevzuat hükümlerinden faydalanılmıştır. Ancak yargı kararlarına hiçbir şekilde yer verilememiştir. Çünkü yargı kararları da hukukilik denetimini içerdiğinden yine mevzuat temeline oturmaktadır.
Bazı sorulara cevap verilirken karşı görüş olarak savunulabilecek veya akla gelebilecek diğer görüşlere de yer verilerek hangisinin doğru olabileceği, karşılaştırılarak ifade edilmeye çalışılmıştır.
Böylece temel bakış açısı ve çalışma felsefesinin vergi tekniğinin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik olması gerektiği soru ve cevaplarda kanun sistematiği aynen korunarak belirtilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışma;
Vergi Müfettişliği Yetki ve Yeterlik Sınavları,
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları,
Vergi Hukuku, alanında kaynak eserdir.

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Pdf İndir

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukuku
Birinci Kısım: Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
İkinci Kısım: Verginin Tarafları, Vergilendirme Süreci Ve Bazı
Temel Kavramlar
Üçüncü Kısım: Vergi Kabahat, Suç Ve Cezaları
Dördüncü Kısım: Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları
Vergi Hukuku / Çıkmış Soru Örnekleri
Vergi Hukuku / Özgün Soru Örnekleri
Türk Vergi Sistemi
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti
Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti
Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Ve İndirilemeyecek Giderler
Ticari Kazançlarda Muafiyet Ve İstisnalar
Zirai Kazancın Tespit Edilmesi
Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Ve İndirilemeyecek Giderler
Harcama Üzerinden Alınan Vergiler
Özel Tüketim Vergisi
Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Özel İletişim Vergisi
Şans Oyunları Vergisi
Damga Vergisi
Değerli Kâğıtlar Vergisi
Konaklama Vergisi
Dijital Hizmet Vergisi
Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Değerli Konut Vergisi
Veraset Ve İntikal Vergisi
Türk Vergi Sistemi/ Çıkmış Soru Örnekleri
Türk Vergi Sistemi/ Özgün Soru Örnekler
 
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) Salgınına Yönelik Alınan Vergi İle İlgili
Geçici Teşvikler
A) 31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılması 
B) Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama.
C) Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler
Hakkında Duyuru

KARMA ÖZGÜN SORULAR & ÇIKMIŞ SORULAR

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu Pdf İndir

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu
… vergisel olayların çeşitliliği, muhasebe mesleğinin standartlara bağlı olması ve giderek uluslararası kullanımlar olması “Muhasebe Revizyonu” konusunun önemini artırmaktadır. Hukuk bilimi açısından bir olayın doğru tanımlanması ve değerlendirilmesi muhasebe biliminde de geçerlidir. Muhasebe işlemlerinde denetim, dünya üzerinde giderek önem kazanmakta, işlemlerin doğruluğu ve standartlara uygunluğu üzerindeki çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu aşamada, “Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu” başlıklı çalışmanın sizlere yeni bir bakış açısı kazandıracağı kanısı ile…
Dr. İ. Veysi SEVİĞ
İstanbul Ticaret Odası Müşaviri
(Uluslararası Ticaret Odası/Vergi Komisyonu Üyesi)
Kitapta, mükellefler tarafından yapılan işlemlerin mevzuata uygunluk denetimi tüm taraflar açısından aşama aşama anlatılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu minvalde kitapta, işlemlerin meydana gelmesi sonucunda yapılan muhasebe kayıtlarının değerlendirilmesi ile revizyon başlayarak kayıtların dayanağı olan işlemlerin gerçek mahiyeti, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, mevzuata uygun değilse hangi yaptırımların uygulanacağı, olması gereken doğru muhasebe kayıtlarının ve vergisel işlemlerin neler olduğu, muhasebe kayıtlarına ve beyanlara nasıl yansıtılması gerektiği, incelemeye yetkililer tarafından mevzuata aykırılıkların tespiti halinde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin sorumluluklarının ve muhtemel yaptırımların neler olduğu, vergi incelemesine yetkili olanların muhtemel sorumlulukları ile vergi incelemesi safhasında mükelleflerin bazı yükümlülüklerinin yasal dayanaklarıyla açıklanması ve değerlendirilmesiyle birlikte, “Muhasebe Revizyonu”, örnek olaylar üzerinden tamamlanmaktadır.
Örnek olaylar, incelemelerde karşılaşılan ve tespit edilen gerçek hususlardan yola çıkarak hazırlanmıştır. Ayrıca kanunlardaki son değişiklikler dikkate alınarak yeni düzenlemelere özellikle yer verilmiştir. Bununla birlikte, sadece örnek olay anlatılmamış; o olayın muhtemel tüm alternatiflerinin ve temas edebileceği ilgili konuların da değerlendirilmesi/açıklamaları yapılmıştır. Diğer yandan, mükellef ve temsilcilerinin olaylarla ilgili ifadelerine yer verilerek bir vergi incelemesi vak’ası kurgusu yapılmıştır