40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı Pdf İndir

40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı
Kur’an ayetlerini tebliğ, tebyin ve tefsir eden Peygamberimiz de (sallallâhü aleyhi ve sellem), malî-ticarî hayata ilişkin açıklama, düzenleme, tecrübe ve uygulamalarıyla ümmetini eğitmiş bulunmaktadır. Her sahada olduğu gibi o, üzerine titrediği ümmetinin ticaret hayatında da Kur’an ve sünnet ahlâkını kuşanmasını / bürünmesini istemiştir.
İşte genel ahlâkın bir parçası olan bu çalışma, iş ve ticaret ahlâkına dair Rasûl-i Ekrem’den rivayet edilen 40 Hadis ve onların açıklamalarından oluşmaktadır. Ayrıca açıklama esnasında, doğrudan veya dolaylı olarak konuyla alâkası bulunan yaklaşık 110 hadis yer almaktadır.

Ticaret ve Perakende & Dünyayı Yöneten Gerçek Güç Pdf İndir

Ticaret ve Perakende & Dünyayı Yöneten Gerçek Güç
Bu kitap, ticaretin insanlık tarihindeki yerini ve önemini, akıcı ve sürükleyici bir üslupla anlatıyor. Günümüz dünyasından verdiği örnekler özellikle girişimcilerimiz açısından ders niteliğindedir. Anlatılanlar iş hayatında en paha biçilmez değer olan iş ve hayat tecrübesi kazandıracaktır.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı

Öztürk; bu eserinde global, ulusal ve yerel zincirlerle bütünleşmiş deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak herkese kaynak ve kılavuzluk edecek bir manifesto yazmış adeta… Alanında önemli bir boşluğu doldururken, ilgili ilgisiz herkes için de önemli bir temel eser…

Selamet Aygün / Türkiye Perakendeciler Federasyon Başk.

Arkasında ciddi bir emek ve derinlik bulunduğu hem bu coğrafyada yaşayan, perakende ve ticaretle ilgilenen herkese olağanüstü bir çıkış noktası, tartışma platformu oluşturacağından hiçbir şüphem yok.

Ali Saydam

Bu kitap; düşünen okuru, tarihte hızlı bir yolculuğa çıkarıp, işin özünü göstererek, bugünün ruhu ve bugünün bilgisini geçmişin tecrübesine dahil edip, orada harmanladıktan sonra, yine hızla bugüne getiriyor ve bütüncül bir bakışla insanın emeğine yeni kapılar açmaya çalışıyor.

Mehmet Gündem / Yazar – TV Yorumcusu

Bu çalışmayı okuyanlar artık ekonomi biliminin, insanların ve toplumların birbiriyle girdiği maddi ilişkiler bütünü ve bunun tarihinin sonuçları -dersleri- olduğunu anlayacak.

Dr. Cemil Ertem

E-Ticaret & Kavramlar Gelişim ve Uygulamalar Pdf İndir

E-Ticaret & Kavramlar Gelişim ve Uygulamalar
Dünyada küreselleşme gibi birtakım değişimler yaşanırken bilgi teknolojisindeki ilerlemeler ticari yaşama da yansımıştır. Özellikle ulaşım ve iletişimin daha etkin hale gelmesi, hızdaki ilerleme dünyayı ticari bir Pazar haline dönüştürmüştür. Bu pazarda ticari alışverişlerin gerçekleşmesinde e-ticaret yeni bir yöntem olarak doğmuştur.

Dersaadet’in Kileri & Tuna Nehri’nde Ticaret ve Devlet Pdf İndir

Dersaadet’in Kileri & Tuna Nehri’nde Ticaret ve Devlet
Osmanlı  Tuna’sını  inceleyen  Batı  kaynaklı  akademik  çalışmaların  önemli  bir  çoğunluğuna  göre  Tuna  Nehri, 
Osmanlı yönetiminde kaldığı süre zarfında bölge, dünya ticaretinden koparılmış ve hatta Osmanlılar buradaki 
ticareti  canlandırmak  için  hiçbir  çaba  harcamamıştır.  Bu  tezlerin  tarihsel  gerçekliğini  sorgulamak  bu 
incelemenin konusunu oluşturuyor. 
 
Gerçekten Osmanlı bu bölgenin ticari kapasitesini görememiş, bu nehirden ticari anlamda istifade etmeye güç 
yetirememiş  ve  Osmanlı  idaresinde  geçen  süre  bu  bölgenin  kayıp  yılları  mı  olmuştur?  Oysa  Tuna  İskeleleri büyük  ölçekli  yerel  ve  bölgeler  arası  iç  ticaret  ile  uluslararası  ticarete  ev  sahipliği  yapmıştır.  Hem  Osmanlı ülkesi  hem  Balkan  coğrafyası  hem  de  komşu  ülkeler  açısından  canlılık  kaynağı  olan  bu  yapı  Osmanlılar tarafından yüzyıllarca sürdürülmüştür.
 
Osmanlı  iktisadi  zihniyeti  ve  ekonomik  sistemi  üzerinden  arşiv  belgeleri  ışığında  hazırlanan  bu  incelemede Osmanlı  Tuna’sı,  aşağı  Tuna  iskeleleri  ve  hinterlandı  üzerinden  ticaret,  ticarete  konu  olan  mallar,  ticaretin yönü,  yapısı  ve  aktörleri  açılarından  konu  ediliyor.  Dünya  iktisat  tarihinde  Sanayi  Devrimi’nin  etkilerinin görüldüğü, modern ekonomilerin sistemleştiği ve geleneksel ekonomilerin bu meydan okumayla karşılaştığı 19. yüzyılda meydana gelen iktisadi değişim ve dönüşümlerin izi sürülüyor

Montreuxtan Kanal İstanbul’a Türk Boğazları Pdf İndir

Montreuxtan Kanal İstanbul’a Türk Boğazları
Uluslararası deniz taşımacılığı dünya ticaretinin en vazgeçilmez unsurlarındandır. Deniz taşımacılığını kolaylaştıran ve ulaşımı kısaltan en önemli etkenlerden birisi ise boğazlardır. Bu sebeptendir ki açık denizleri birbirine bağlayan kanallar ve boğazlar, tarihi süreci içinde her zaman önemini korumuştur. Türk Boğazları bu bakımdan Türkiye’nin komşuları dışındaki diğer ülkeler içinde benzer önemi taşımaktadır. Türk Boğazları üzerinde en çok tartışılan bir su yoludur. Ticaret ve savaş gemilerinin geçişini konu alan en uzun süreli ve kapsamlı mücadeleler, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde cereyan etmiştir. Bu sebepten, dünyada Boğazlar Meselesi denildiği zaman tek başına Türk Boğazları akla gelmektedir.
 
1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra tamamen Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında olan Türk Boğazlarından, diğer devletlerin de geçişlerine müsaade edilmiştir. Bu müsaade; tarihi akışı içerisinde Osmanlı Devleti’nin gücüne paralel olarak dönem, dönem çok ya da az kısıtlamalı olmuştur. Bu dönemler; 1453-1774 yılları arasında “Tek taraflı tasarruflarla düzenleme devresi” (Mutlak egemenlik devresi), 1774-1840 Yılları arasında “İkili antlaşmalarla düzenleme devresi”, 1840 yılları arası da “Çok taraflı antlaşmalarla düzenleme devresi” olarak ele alınmıştır. Burada 1840-1923 yılları arasında çok taraflı antlaşmalar Osmanlı İmparatorluğu ile daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu olan 1923 tarihinden sonra da Türkiye ile imzalanmıştır.
 
Uluslararası sözleşmelerle ve Deniz Hukuku Konferanslarıyla Türk boğazları Uluslararası su yolu olarak kabul edilmiştir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tam hükümranlık sınırları içerisinde bulunmaktadır. Boğazlar Bölgesinin serbest geçiş kuralları doğrultusunda tamamen geçiş ve geçişte uygulanacak statüyü belirlemekte serbest olması hükümranlık hakkının bir gereğidir. Türk Boğazlarının Uluslararası platformlarda da görüşülmesi, tartışılması egemenlik ve hükümranlık haklarının tartışılması anlamını taşımaktadır.