Açıklama ve İçtihatlı Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler Pdf İndir

Açıklama ve İçtihatlı Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler
Devlet mekanizmasının yerel ölçekteki en önemli hizmet birimlerinden biri şüphesiz ki belediyelerdir. Yerel halk, merkezi hükümet tarafından tekel olarak sunulanlar dışındaki devletten beklediği tüm hizmetler için belediyelerden talepte bulunmaktadır. Bu nedenle belediyelerin görev ve yetki alanlarını, hizmet kapsamlarını sınırlandırmak neredeyse imkânsızdır. Öğrencilerin barınması ve iaşesinden ildeki kanalizasyon sistemine, meyve sebze halinden şehir içi ve şehirlerarası ulaşıma, veterinerlik hizmetlerinden imar işlemlerine kadar belediyeler yerel halkın günlük hayatının neredeyse her noktasında bulunmaktadırlar. Sınırları muğlak olan nu alanda faaliyet gösteren belediyelerde ise yöneticilerin temel kaygılarından biri belediyeleri hukuka uygun bir şekilde yönetebilmektir. Ancak hukuka uygunluğu sağlamak her zaman kolay değildir.
2000’li yılların başında belediye ve büyükşehir belediye kanunları tümden değiştirilmiştir. Bu değişiklikleri basit bir kanun değişikliği olarak görmek şüphesiz, büyük bir yanılgı olacaktır. Bu değişiklikler ile devletin yerel yönetime bakış açısı tamamen değişmiş, merkezî yönetimin vesayeti altında bir yerel yönetim anlayışından, özerkliğe yakın bir yerel yönetim anlayışına geçilmiştir.
Reform niteliğindeki bu değişikliklere rağmen, Belediye Gelirleri Kanunu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun başta olmak üzere belediyelerin faaliyetleri ile ilgili önemli kanunlarda değişikliğe gidilmemiştir. Bu da hem belediyelerin faaliyetleri için kaynak bulmakta zorlanmasına hem de belediyelerin değişen yapısına bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri ve bütçe içi işletmeleri uyumlaştırmakta zorlanmasına neden olmuştur.
Elinizdeki bu çalışma, yerel yönetimler alanında uzun yıllardır verdiğimiz derslerin, uygulayıcılardan aldığımız geri bildirimlerin ve akademik alanda gözlemlediğimiz sorunların neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada uygulayıcılara yön gösterecek emsal mahkeme kararlarının yanı sıra düzenleyici kuruluşların talimatlarına yer verilmiştir.
Özellikle bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri ve bütçe içi işletme ile ilgili olarak ise, mevzuattaki düzenlemelerin genel düzeyde kalması ve uygulayıcılara yeterince yol gösterememesi nedeniyle, detaylı açıklamalara yer verilmesi gerekmiştir. Bu açıklamalara yapılırken yeni kanunî düzenlemeler ile en çok hata yapılan uygulamalara öncelik verilmiştir.
Çalışmanın uygulayıcılara ve konu hakkında bilgi edinmek isteyen okuyuculara faydalı olması deliğiyle…
Prof. Dr. Duran BÜLBÜL
DB YAYINCILIK

İşletme ve Finans Yazıları 4 Pdf İndir

İşletme ve Finans Yazıları 4
*Sosyal Girişimci Üniversite Olarak Anadolu Üniversitesi *Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Sektörünü Etkileyen Faktörlerin Analizi *Göçmen Girişimciliği *Karanlık Liderlik *Kahve Çekirdeği Satın Alma Sürecinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri *İletişim Sektöründe Yatırımcı İlişkileri Yönetimine Yönelik Performans Değerlemesi *Muhasebe ve Finans Alanında Yeni Bir Kavram Mali Mühendislik *Deri Giyim Sanayi İşletmelerinde Üretim Planlaması ve Süreci *TFRS 9 Standardı Kapsamında Bankalarda Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi *İslami Yatırım Araçları Arasındaki İlişkilerin Analizi *Kaizen Maliyetleme Çatısı Altında Yalın Yönetim ve Finansal Muhasebe *Karbon Ayak İzi ve Bir Çevresel Maliyet Unsuru Olan Karbon Maliyetlerinin İncelenmesi:Seramik Fabrikası Örneği *Avrupa Birliği ve Türkiye’de Enerji Politikaları *OECD Ülkelerinin Turizm Gelirlerine Yönelik Phillips&Sul Kulüp Yakınsama Analizi İle Bir Değerlendirme *Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) İle Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi *Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’de Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri *Sermaye Piyasasında Piyasa Dolandırıcılığı ve Bilgi Suistimalinin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi *Türkiye’de Kredi Büyümesinin Belirleyicileri *Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörü Performans Göstergelerine Etkisi: Camels ve EKK Yönetimleri İle Analizi *Ticari Bankaların Kurumsal ve Ticari Kredileri Değerleme ve Analiz Yöntemleri *Türk Katılım Bankacılığı Sektörünün Finansal Performansının Değerlendirilmesi:Entropi Temelli TOPSIS Uygulaması *BİST’te İşlem Gören Tarım ve Hayvancılık İşletmelerinin Birleşik Oran Analizi (DUPONT) Yöntemiyle Mali Performanslarının Ölçülmesi *Türkiye CDS Primleri İle BİST Pay Piyasası İşlem Hacimleri ve Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki *Gelişmekte Olan Avrupa Ülkelerinde Kripto Para Kullanımı:Bitcoin Örneği *Lojistik Regresyon Algoritması İle Altın Fiyatlarının Sınıflandırılması

Yönetim Muhasebesinde Yenilikçi Yaklaşımlar Pdf İndir

Yönetim Muhasebesinde Yenilikçi Yaklaşımlar
*TEKNOLOJİK Gelişmeler Işığında Yönetim Muhasebesinin Önemi
*YÖNETİM Muhasebesi Alanında Yapay Zeka Teknolojilerine Dayalı Yaklaşımlar
*PROFORMA Gelir Tablosu Kalemlerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini Ve Örnek Bir Uygulama
*BULUT Erp Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Sektörü Örneği
*ERP Sistem Uygulama Süreci Ve Kritik Başarı Faktörleri *Z Kuşağı İçin Muhasebe Eğitimi
*YÖNETİM Kontrol Sistemleri Ve Strateji İlişkisine Teorik Bir Bakış: Kontrol Kolları Yaklaşımı
*ÇEVRESEL Yönetim Muhasebesi Ve Sürdürülebilir Kurumsal Karne
*YÖNETİM Muhasebesi Kararlarında Boston Danışma Grubu Portföy Matrisi: Uzun Dönemli Kararlarda Geçerliliğine İlişkin Bir İnceleme
*FAALİYET Tabanlı Maliyetlemede İşçilik Maliyetleri: Birim Düzeyinde Pragmatik Bir Yaklaşım

İş Aile Çatışması ve Öncülleri Kavramlar Kuramlar Düzenleyici Aracılık Modeli Pdf İndir

İş Aile Çatışması ve Öncülleri Kavramlar Kuramlar Düzenleyici Aracılık Modeli
İçindekiler
 
Çalışmanın araştırma modelindeki değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişki
İş Aile çatışması : Kavramsal çerçeve , öncülleri, ve sonuçları
İş yükü: Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları
İşte Tutkunluk: Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları
Algılanan Örgütsel Destek : Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları
Alan Araştırması
Araştırmanın amacı ve önemi
Araştırmanın örneklem seçimi ve teori toplama yöntemi
Ölçme araçları
Araştırmanın varsayımları
Araştırmada kullanılan analizler
Sonuç ve Tartışma