Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı Pdf İndir

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
Türk dili ailesinin, 200 milyonu aşkın konuşuruyla dünya dilleri içerisinde ilgi çekici bir yeri vardır. Bu ilginin varlığı; önemli ölçüde konuşurlarının sayısı, pek çok halkla temas edecek şekilde geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, tarihte ve günümüzde siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında oynadıkları roller ile açıklanabilir. Türk dili ailesinin, konuşur sayısı bakımından en büyük kolu
olarak Türkiye Türkçesinin, başka dilleri konuşan halklar için cazibe merkezi olduğu kadar, diğer Türk dilli halklar için de cazibe unsuru sayıldığı görülmektedir.

Özellikle kurumsal dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenenlere bakıldığında, Türkçeye yönelik talepte bulunanların, büyük bir
çoğunlukla, Türkiye’nin tarihî ve günümüzdeki ilişki bölgelerinden olduğu görülmektedir. İster genetik ve tipolojik yakınlık, ister aynı medeniyet dairesi içerisinde yer almak, ister geçmişteki siyasi ve idari ilişkiler, isterse yakın ekonomik ilişkiler Türkiye’yi ve Türkçeyi ilgi çekici hâle getirirken; diğer taraftan karşılanmayı bekleyen Türkçe öğretimi talebini de ön plana çıkarmaktadır. Türkiye’de eğitim görmek ve/veya çalışmak, Türkiye ile kendi ülkesi arasındaki tarihî ilişkileri araştırmak gibi ileri düzey Türkçe öğrenmek durumunda bulunan kişilerin; bunun yanı sıra kısa süreli programlara katılarak Türkiye’yi tanımak ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin bu dili öğrenme yönündeki taleplerini karşılayabilecek donanımlı öğretim kadrolarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kitap; bir yandan öğretim materyallerini hazırlamak, seçenekli dil öğretim programları oluşturmak, diğer yandan sınıf ortamında
öğretici rolünü üstlenmek durumundaki donanımlı yabancılara Türkçe öğretimi uzmanlarının yetişmesinde onlara ihtiyaç duyacakları kuramsal bilgileri sunmayı ve söz konusu bilgileri sınıf ortamına nasıl taşıyacaklarını uygulama örnekleriyle göstermeyi amaçlamaktadır. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabında Türkçenin yabancılara öğretimi, geniş bir kadronun kaleminden ve bu kadronun farklı düzeylerdeki bilgi ve deneyiminden süzülerek çok yönlü bir şekilde ortaya konulmaya çalışıldı. Kitabın, bu alanı tanımak, kendisini yabancılara Türkçe öğretimi uzmanı olarak yetiştirmek isteyenlere yararlı olacağını umuyoruz.

Türkiye’de Tüm Çocuklarımızı İyi Yetiştirebilmek Pdf İndir

Türkiye’de Tüm Çocuklarımızı İyi Yetiştirebilmek
Çocuk yetiştirme konusuyla ilgili okuduğum yüzlerce kitapta, mesleğim olan sosyal hizmetin eklektik yaklaşımı sayesinde, büyük bir eksikliği gözlemledim. Anne babalara, anahtar teslim 5-10 derste “çocuk yetiştirmenin sihirli formüllerini” verme iddiası, bilimsel temelden uzak ve sığ bir kavrayışı ifade etmektedir. Çünkü çocuk yetiştirmeyi bir “bağımlı değişken” olarak düşünürsek; özellikle, ülkemiz gibi gelişme sürecindeki ülkelerin politik-ekonomi ilgisizliği ve bunun yarattığı sosyoekonomik sorunların kıskacında, ebeveynlerin ve çocuklarımızın iyilik hali, aile işlevselliği, alt beynimizin yaşamsal önemi, ülkedeki eğitim sisteminin yapısı ve en önemlisi de çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini güçleştiren yapısal etmenler gibi konular, çok önemli “bağımsız değişkenler” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu çalışmada, sağlıklı ve humanist düşünebilen, diğerkamlık duygusu gelişmiş, duygusal zekâsıyla alt beynini daha etkili kullanabilen, stresini yönetebilen bireyler olabilmenin, ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Erken çocukluk yaşantılarının, insan yavrusunun yazgısını belirlemedeki yaşamsal önemi, farklı yönleriyle ele alınmıştır. Diğer taraftan, sadece kendi bir iki çocuğumuzu iyi yetiştirmekle, ülkemizdeki çocuk sorununu halledemeyeceğimiz ve risk altında yaşayan tüm çocuklarımızın etkili biçimde korunması konusu, sağlıklı bir toplum hedefine ulaşabilmemiz açısından önemle ele alınmıştır.
Toplumumuzu oluşturan ve risk altında yaşayan tüm çocukların korunması için, güç sahibi çevrelerin, tüm yurttaşların etkili katılımıyla, gelişmiş “toplum temelli”  çocuk koruma ve yetiştirme sistemlerine ulaşabilmeliyiz. Çünkü bakmaya kıyamadığımız, dünyanın en değerli varlığı olarak gördüğümüz çocuklarımız, yarının dünyasında, bakım, ilgi, sevgi görmemiş, yeterince desteklenmemiş, örselenmiş yaşıtlarıyla,  karşı karşıya geleceklerdir. Bu kararın, topyekün olarak insani gelişmeyi sağlayabilmek ya da sürekli bir cehenneme katlanabilmeyi göze almakla ilgili olduğunun, tüm toplum kesimlerince anlaşılması, çözümleri ortaya çıkartacaktır. 

Cepte Araplar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu Pdf İndir

Cepte Araplar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu
Çalışmamız özel ve patentli bir açılıma sahip olup, açıldığında iki taraflı kullanıma sahiptir.
Bir tarafında; En sık kullanılan kelimeler ve temel bazı cümleler olup, diğer tarafında ise; Yine temel diyalogların bulunduğu küçük bir hikaye bulunmaktadır.
Boyut, içerik ve fiyat olarak son derece uygun, özellikle kısa gezilerde kullanılabilecek, pratik bir üründür.

Mutlu Aile Türkçe Öğrenenler İçin Hikaye Seti Pdf İndir

Mutlu Aile Türkçe Öğrenenler İçin Hikaye Seti
Türkçe öğrenmeye çalışan yabancılar için Akdem Yayınları tarafından hazırlanan “Mutlu Aile” isimli hikaye kitabı, ders kitaplarından öğrenilen Türkçeye eğlenceli bir yardımcı kaynak olma özelliği taşımaktadır. A1 seviyesinde hazırlanan kitapta toplam 12 adet hikâye bulunmaktadır. Hikâyelerin pekiştirilmesi amacı ile her hikâye sonunda alıştırmalar bulunmakta ve hikâyede geçen kelimelerin bulunduğu resimli sözlük de, özellikle görsel hafıza yolu ile kelimelerin ezberlenmesi amacı ile her hikâyenin sonunda yer almaktadır. 12 hikâyede yer alan özgün karakterler ve birbirinin tamamlayıcısı olan senaryo, öğrenirken eğlendirme özelliği taşımaktadır. Kitabın yanı sıra hikayelerin seslendirildiği CD ile de dinleme ve okuma etkinliği yapılabilmektedir.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Pdf İndir

Yabancılara Türkçe Öğretimi
Türkçe, bir yandan tarihsel nedenlere, bir yandan da Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili güncel elişmelere bağlı olarak başka dil konuşurlarınca öğrenilmektedir. Türkiye’de ve Türkiye dışında bu öndeki öğrenme taleplerini karşılamaya yönelik öğretim kadrolarına ve onların kullanabilecekleri kademik ve uygulamaya yönelik yayınlara her geçen gün artan oranda ihtiyaç oluşmaktadır.
Türkçenin abancılara öğretimi; dil biliminin çeşitli alt alanlarının, eğitim bilimlerinin, ruh biliminin, toplum iliminin, siyaset biliminin ve daha başka pek çok bilim alanının verilerinden beslenerek Türkiye’de ve ünyada güçlü bir çalışma alanı haline gelmektedir.
Bu kitap, dil öğretimi genel alanının tarihsel irikimini ve kuramsal bilgilerini, Türkiye’de ve dünyada güçlü bir çalışma alanı haline gelen Türkçenin abancılara öğretimi özel alanında ortaya konulmuş olan çok çeşitli yayınların bilgileri ile bir arada unmaktadır. Bu yönüyle kitabın, Türkçenin yabancılara öğretimi çalışmalarına katkı sağlayacağına inanılmaktadır..

Münebihhat Tercümesi (Arapça, Türkçe, Kürtçe) Pdf İndir

Münebihhat Tercümesi (Arapça, Türkçe, Kürtçe)
Bu kitap ibn-i Hacer lakaplı Askalanlı, daha sonra Mısır’ı yurt edinen, Şafiî mezhebinden Şihab’ud-Din Ahmet ibn-i Ali bin Muhammed bin Ahmet’in vaazlar içeren “münebbihat” isimli kitabını Muhammed Nevevî ibn-i Ömer’le- Cavî-Allah onları rahmetiyle kuşatsın “Nsaih’ul-İbad” adıyla şerh etmiştir. Bu şerhi dipnot olarak okurlarımızın istifadesine sunduk. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Bu kitabın içeriği isminden de anlaşılacağı gibi ahirete hazırlanmak için bazı ikaz ve nasihatleri kapsamaktadır.